Артпедагогіка – особливий напрям в педагогіці, девиховання, освіта, розвиток особистості, її корекціяздійснюються засобами мистецтва як класичного, так інародного.

Вона має єдині цілі із загальною педагогікою: допомогтидитині навчитися розуміти себе і жити в ладу разом зіншими людьми, пізнавати навколишній світ за законамикраси і моральності.

Проблеми, які вирішує артпедагогіка:

 • полегшує процес вчення(зокрема розумовій діяльності) ідитині і педагогові;
 • дає соціально прийнятний вихід агресії та ін. негативнимпочуттям, які природно виникають в процесі спілкуванняпедагога з учнями;
 • отримує матеріал для інтерпретацій і діагностичнихвисновків про вихованця;
 • опрацьовує учбовий матеріал в інтерактивному режимі зопорою на духовний і душевний досвід педагога івихованця, що мається;
 • налагоджує стосунки між учителем і учнями, створюєнайсприятливіші умови для ведення діалогу, без чогонемає продуктивного навчання;
 • коригує просторові і моторні порушення у дітей,організовує поведінку, долаються графічні стереотипи;
 • розвиває культуру рефлексії, почуття внутрішньогоконтролю, необхідного в процесі навчання;
 • сприяє збереженню цілісності людської особистості;
 • залучає учнів до духовної культури людства через єдинусистему цінностей педагогіки, науки, мистецтва;
 • сприяє розвитку усіх органів чуття, пам’яті, уваги, волі,уяви, інтуїції в процесі навчання, виховання, розвиткузасобами класичного і народного мистецтва;
 • озброює педагога системою прийомів, що забезпечуютьрадісне входження у світ знань;
 • сприяє адаптації особи в соціум.

Методи в артпедагогіці спрямовані на:

 • забезпечення і задоволення особливих потреб увихованні і навчанні осіб з особливим розвиткомзасобами різних видів мистецтва;
 • організацію корекційно-компенсуючої, корекційно-розвиваючої роботи з дітьми, грунтованої на їх посильнійучасті в різноманітних видах і формах художньо-мистецької діяльності(художньо-мовною, музичною,образотворчою, декоративно-прикладною, такою, щотеатралізується);
 • формування у дитини з проблемами в розвиткуестетичного відношення до того, що оточує засобамирізних видів мистецтва;
 • формування основ художньої культури, морально-естетичних якостей особи дітей з різними особливостямив розвитку;
 • оволодіння дитиною певними художніми засобамивираження, властивими різним видам мистецтва, івідображення з їх допомогою своїх почуттів, своговідношення до світу, своїх творчих задумів.
 • Зайняття проходить: індивідуально і в групах по 4 дитини.