Законодательство

thumb_598648_news_m-560x377Працевлаштування людей з інвалідністю – це обов’язок роботодавців, передбачений низкою законодавчих норм. Підприємства не тільки зобов’язані створювати для працевлаштування осіб з інвалідністю робочі місця, зокрема, спеціальні робочі місця, а й вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників, а також створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші встановлені для людей з інвалідністю соціально-економічні гарантії.

 

Підбір робочого місця повинен здійснюватися підприємством з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи, зазначених в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю. Крім того, у передбачених законодавством випадках роботодавець повинен організувати навчання та перекваліфікацію працюючої особи з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій стосовно його інвалідності. Законодавство не тільки передбачає обов’язок підприємств щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, але й встановлює певні вимоги до кількості людей з інвалідністю, яких необхідно працевлаштувати кожному роботодавцю.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, для підприємств встановлено норматив робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця. Тобто, якщо працює 100 осіб, то мінімум 4 робочих місця повинні бути виділенні для людей з інвалідністю. Виконання нормативу робочих місць у зазначеній кількості вважається працевлаштування підприємством осіб з інвалідністю, для яких це місце роботи є основним. При цьому не має значення режим роботи такого працівника: повний робочий час чи 0,5 ставки (неповний робочий час). Головна умова – робота за основним місцем роботи (за трудовою книжкою, що зберігається на підприємстві).

Отже, невід’ємним правом осіб з інвалідністю є право на працю, незважаючи на обмежену працездатність. Українське законодавство закріплює дієвий механізм індивідуальної допомоги у працевлаштуванні осіб з інвалідністю для підтримання їх спроможності вести повноцінне соціальне життя: умови обслуговування і засоби, які б гарантували як фізичну, так і психологічну незалежність.

Вітчизняне законодавство не містить прямої заборони на працю за певними професіями або роботами для людей з інвалідністю. Однак від кандидатів на окремі роботи вимагається проходження медичного огляду, який має підтвердити певний рівень здоров’я. Це, фактично, унеможливлює працевлаштування за цими професіями людей з інвалідністю або із певними видами захворювань. Наприклад, незрячого не допустять до роботи водія, а людина, яка має інвалідність внаслідок туберкульозу легень, не може бути зайнята у харчовій промисловості тощо. Проте таких законодавчо встановлених обмежень небагато й вони належать, переважно, до робітничих професій із важкими та шкідливими умовами праці та робіт, що потребують професійного добору. Всі інші професії є потенційно доступними для людини з інвалідністю.

Отже, якщо при прийомі на роботу кандидат відповідає всім критеріям і відмінно проходить конкурс відбору кандидатів, то його повинні прийняти на роботу.

Кожна відмова роботодавця повинна бути мотивована лише невідповідністю певним критеріям прийому на роботу.

Додаткові роз’яснення

Підприємствам, які працевлаштовують осіб з інвалідністю, потрібно враховувати низку положень чинного законодавства, що визначають особливості трудових відносин із ними, зокрема:

1) коли за висновком медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) пропонована людині з інвалідністю робота протипоказана, то укладати з ним трудовий договір власник або уповноважений ним орган не має права. У цьому випадку не береться до уваги навіть згода самого працівника виконувати цю роботу. Тому при прийнятті на роботу особи з інвалідністю, останній обов’язково повинен надати висновок МСЕК;

2) відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я особи з інвалідністю;

3) при відмові у прийнятті на роботу, ненаданні роботи за спеціальністю особі з інвалідністю, направленому за розподілом після закінчення навчального закладу, або при недодержанні інших умов трудового договору і законодавства про працю підприємство зобов’язане відшкодувати витрати на його проїзд до місця роботи і назад до місця, де він проживає, а також витрати на проїзд супровідника, якщо він є необхідним (ст. 24 Закону № 875);

4) при прийнятті особи з інвалідністю, направленої на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи, забороняється встановлювати для неї випробувальний термін (ст. 26 КЗпП України);

5) залучення людини з інвалідністю до надурочних робіт та до робіт в нічний час допускається тільки за її згодою і за умови, що це не суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії (ст. 55, 63 КЗпП України);

6) особи з інвалідністю можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою (ст. 18 Закону № 875);

7) на проханням особи з інвалідністю підприємство зобов’язане встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП України);

8) особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а III групи – 26 календарних днів (ст. 6 Закону України «Про відпустки»);

9) у перший рік роботи на підприємстві працівник з інвалідністю має право за своїм бажанням одержати щорічну відпустку повної тривалості в зручний для нього час до настання шестимісячного терміну безперервної роботи (ст. 10 Закону України «Про відпустки»);

10) крім щорічної основної відпустки, такий працівник, за бажанням, може взяти додаткову відпустку без збереження заробітної плати тривалістю: для осіб з інвалідністю I і II групи – до 60 календарних днів щорічно, для осіб з інвалідністю III групи – до 30 календарних днів щорічно (ст. 25 Закону України «Про відпустки»);

11) у випадку скорочення чисельності або штату працівників інваліди війни та працівники-інваліди, які дістали на цьому підприємстві трудове каліцтво або професійне захворювання мають переважне право залишитися на роботі при рівній з іншими працівниками продуктивності праці й кваліфікації (ст. 42 КЗпП Укаїни);

12) строковий трудовий договір підлягає до строковому розірванню на вимогу особи з інвалідністю, якщо стан її здоров’я перешкоджає виконанню роботи за цим договором (ст. 39 КЗпП України).

джерело http://naiu.org.ua/trudovi-prava-gromadyan-z-invalidnistyu/

Руководителям детских садов будет дано право вводить должности, не предусмотренные штатными нормативами

Министерством образования внесены изменения в Типовые штатные нормативы дошкольных учебных заведений, утвержденные приказом Министерства образования и науки Украины от 20.05.2016 № 544, которые вступят в силу со дня их официального опубликования 29 июня 2016 года в Официальном вестнике Украины.Штатные нормативы детсадов изменены

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, указанными изменениями в Типовые штатные нормативы дошкольных учебных заведений предоставляется право руководителям в случае необходимости изменять штаты или вводить должности (кроме руководящих), не предусмотренные штатными нормативами для данного заведения, в пределах фонда оплаты труда, доказанного лимитными справками на соответствующий период.

Замена должностей работников может осуществляться в пределах одной категории персонала (педагогического, хозяйственно-обслуживающего).

Также, с целью приведения подзаконных актов в соответствие с Законом Украины «О дошкольном образовании», расширено наименование должностей руководителей дошкольных учебных заведений должностью «директор»; введена в штатные нормативы должность «ассистент воспитателя» в инклюзивных группах.

В Минобразования отмечают, что изменения в Типовых штатных нормативах дошкольных учебных заведений обеспечат согласование положений Закона Украины «О дошкольном образовании» с подзаконными нормативно-правовыми актами по вопросам, связанным с обеспечением инклюзивных групп в дошкольных учебных заведениях квалифицированными специалистами, что будет способствовать улучшению качества дошкольного образования детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с инвалидностью, обеспечению надлежащих условий функционирования и развития системы дошкольного образования

источник http://ru.osvita.ua/news/51659/

edinclusivaВо время конференции по Прикладному анализу поведения вИзраиле, глава израильской ассоциации поведенческого анализа д-р Эйтан Эльдар отнесся с воодушевлением к процессу развития АВА в России, Украине и других странах и выразил готовность поддержать русскоязычных специалистов и помочь в развитии данного процесса. В прошлом д-р Эльдар совершил немалый вклад в развитие АВА в Китае и описал существующие модели обучения детей с особенностями развития в Израиле.

Мы рады представить вам перевод одной из его статей, в которой он описывает модель инклюзии для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), которых обучаются в общеобразовательных школах: Eldar, E., Talmor, R., & Dayan Romem, Z. (2009). An integrative model for including children with ASD in general education setting- a practical lesson in Israel. International Journal of Special Education, 24, 66-76.
В статье представлена модифицированная модель, основанная на работе Данкина и Бидла (Dunkin and Biddle, 1974), которая включает пять основных элементов, которые являются базой для организации инклюзивного процесса:
1. Предшествующие навыки ребенка, которые проходит процесс инклюзии.
2. Контекст, в котором проходит обучение.
3. Содержание учебной программы, включая общий учебный план и адаптированные программы для учеников в инклюзии.
4. Протекание процесса инклюзии
5. Конечные результаты, включающие краткосрочное и долгосрочное влияние на академическую успеваемость, а также социальный статус и поведение самого ученика.
Вместе эти элементы обеспечивают необходимую основу для формирования успешного процесса инклюзии, а также развития методологии для проведения начальной и итоговой оценки этого процесса. В статью также включены  практические рекомендации в отношении реализации данной модели, основанные на двухлетнем опыте работы в израильской системе образования.

За последние два десятилетия инклюзия стала важнейшим элементом реформирования и усовершенствования услуг, предоставляемых учащимся с особыми потребностями посредством включения их в общеобразовательную среду (Praisner, 2003). Термин «инклюзия» происходит от философского утверждения о том, что дети с психическими, физическими или эмоциональными расстройствами имеют право на получение образования в рамках общей государственной образовательной системы (UNESCO, 1994). Хотя инклюзия является актуальной для широкого спектра различных расстройств, в данной работе внимание будет сосредоточено исключительно на индивидуальной инклюзии детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в общую систему образования, которая лишь недавно была реализована в израильской системе образования.

В настоящее время аутизм называют спектральным расстройством (расстройство аутистического спектра или РАС), поскольку среди людей с аутизмом наблюдаются огромные различия, как в плане тяжести заболевания, так и в плане видимых его проявлений у каждого индивидуума (Gillberg & Billstedt, 2000). Этот континуум варьируется, начиная от людей, у которых относительно в умеренной степени проявляются связанные с аутизмом расстройства, к примеру, синдром Аспергера, и заканчивая теми людьми, у которых наблюдается аутизм с умственной отсталостью и другими относительно тяжелыми симптомами (Scheuermann & Webber, 2002). Несмотря на то, что диагноз РАС устанавливается скорее на поведенческой основе, чем на основе генетических (или иных) критериев, мы все же можем выделить ряд общих характеристик, которые проявляются в той или иной степени: трудности в социальном взаимодействии и коммуникации; необычное сенсорное восприятие; чрезмерная чувствительность к изменениям в окружающей среде; а также обсессивное и стереотипное поведение (Американская Психиатрическая Ассоциация – APA, 2000; Chakrabarti & Fombonne, 2001; Goldstein, 2002; Lawson, 1998;McConnell, 2002; Powell & Jordan, 2001; Wing, 1996).
Инклюзия учащихся с РАС
Существует большое количество трудностей, связанных с инклюзией учащихся с РАС в общеобразовательные классы, и вызваны они разнообразием характера и возможной степени тяжести данного расстройства. Тем не менее, было выявлено, что программы инклюзии помогают как продвижению детей с РАС, так и их сверстникам, не имеющим каких-либо особенностей развития (см. Dybvik, 2004; Fryxel & Kennedy, 1995; Hunt, Farron-Davis, Beckstead, Curtis, & Goetz, 1994). Сторонники полной инклюзии описывают различные ее преимущества для «включенного» ребенка. Эти преимущества включают в себя моделирование поведения нормотипичных сверстников, улучшение социальной и академической успеваемости, повышение самооценки и увеличение числа возможностей для расширения социальных связей (Mastropieri & Scruggs, 2001; Mesibov & Shea, 1996). Кроме того, сверстники детей с особыми потребностями получают дополнительное преимущество, контактируя с огромным разнообразием талантов и типов темперамента по мере того, как они учатся толерантному отношению к другим людям и усваивают такие ценности, как равенство прав и возможностей (Heward, 2006).
Сама по себе инклюзия не гарантирует успешного опыта обучения (Laushey & Heflin, 2000; Roeyers, 1996). В профессиональной литературе сообщается о существенной важности некоторых компонентов, необходимых для успешности инклюзии:
1. Подготовка, руководство и поддержание «включающихся» учащихся и их семей. Учащиеся с аутизмом нуждаются в подготовке, руководстве и оказании им поддержки на индивидуальной основе. В подготовительную работу включаются все поведенческие, академические, социальные и эмоциональные параметры (Burack, Charman, Yirmiya, & Zelazo, 2001;Hunt & Goetz, 1997; Kohler, Strain, & Shearer, 1996; Mesibov & Shea, 1996; Ochs, Kremer-Sadlik, Solomon, & Sirato, 2001). Необходим постоянный контакт и сотрудничество с семьями, а также предоставление им непрерывной поддержки (Iovannone, Dunlap, Huber, & Kincaid, 2003).
2. Адаптированный учебный план, окружающая среда и методы обучения. Индивидуальная обучающая программа должна быть адаптирована для каждого «включенного» учащегося на основании оценки, проведенной подготовленной командой профессионалов в сотрудничестве с родителями. Индивидуальная учебная программа определяет слабые и сильные стороны учащегося с целью сформулировать четкие задачи. Такая программа необходима для систематической инклюзии и мониторинга приобретения навыков (Dybvik, 2004; Gena & Kymissis, 2001). Структурированная обучающая среда включает в себя, к примеру, аудиовизуальные инструменты, которые позволяют самостоятельное обучение; уменьшенную рабочую нагрузку; возможности использования различных способов выражения; альтернативные виды деятельности для случаев, когда деятельность класса не является подходящей для ребенка; а также такие виды деятельности класса, которые дают одноклассникам возможность помогать и сотрудничать, например, совместное обучение или исследовательские проекты (Farlow, 1996; Harrower & Dunlap, 2001; Iovannone et al., 2003).
3. Сотрудничество между членами персонала. Сотрудничество между всеми членами персонала, включая учителей общего образования, педагогов специального образования, администрацию и команду сопровождения, как в школе, так и за ее пределами, имеет решающее значение для успеха инклюзии. Сотрудничество состоит из делегирования полномочий и позиций с сохранением единой модели принятия решений  (Dybvik, 2004; Heward, 2006; Simpson, Boer-Ott & Smith-Myles, 2003; Vaughn, Schumm, Jallad, Slusher, & Saumell, 1996). Для обеспечения сотрудничества необходимо сформировать различные каналы коммуникации (например, журнал контактов, встречи персонала на регулярной основе) между всеми сторонами, задействованными в процессе инклюзии (Harrower & Dunlap, 2001).
4. Обучение и поддержка персонала. Поддержка персонала имеет существенное значение для успеха инклюзии. Если поддержка предоставляется, учителя, как правило, демонстрируют большую готовность принять учащихся с аутизмом в свои классы. Учителя общего образования, которые не прошли соответствующей подготовки, должны получать подготовку в процессе (Dybvik, 2004; Hunt & Goetz, 1997; Iovannone et al., 2003; Kohler et al., 1996; Vaughn et al., 1996).
5. Подготовка одноклассников и их родителей. Одноклассники и их родители играют значительную роль в инклюзии, а их положительное отношение облегчает процесс включения. Для того чтобы заручиться нужной поддержкой, необходимо предоставлять информацию о расстройстве «включенного» студента, а также его уникальных возможностях, на таком уровне, который будет приемлемым для всего класса. Также с одноклассниками следует проводить обсуждение моральных стандартов, чтобы «включенный» учащийся не становился объектом жалости или насмешек (Farlow, 1996;Harrower & Dunlap, 2001; Schmidt, 1998; Vaughn et al. 1996).
6. Применение соответствующих стратегий. Должны применяться полезные стратегии, открытые в ходе исследований, посвященных инклюзии учащихся с аутизмом, например:
а) «Прайминг» – предварительное изучение с учащимся материалов и видов деятельности перед тем, как они будут представлены в классе, а также предварительная практика могут уменьшить проблемное поведение (Farlow, 1996; Zonolli, Daggett, & Adams, 1996);
б) Подсказки и визуальные расписания могут быть использованы вместо словесных или текстовых инструкций. Использование подсказок предотвращает возникновение сложностей при переходах от одного вида деятельности к другому. Визуальные расписания доказали свою эффективность в подготовке учащихся к предстоящим изменениям во время этих переходов (Sainato, Strain, Lefebvre, & Rapp, 1987). Одной из наиболее эффективных стратегий для увеличения спонтанных коммуникативных инициатив в среде сверстников является использование тактильных подсказок (Taylor & Levin, 1998);
в) Использование отсроченных поощрений;
г) Стратегии управления собственным поведением;
д) Включение посредством сверстников;
е) Совместное обучение (Odom et al., 2003).

источник http://www.autism-inclusion.com/2014/07/inclusion-in-israel1.html

Для чего в школе тьютор? Опыт московского АВА-класса: должностная инструкция тьютора

АНО «Центр проблем аутизма: образование, помощь, исследования, защита прав»

Экспериментальный образовательный проект по инклюзии на базе ГБОУ СОШ 1465

 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель проекта

 Золотовицкая Б.В.   

 «_1__» сентября 2013 г.

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ТЬЮТОРА

 I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.           Настоящая должностная инструкция разработана на основе «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации N 761н от 26 августа 2010 г. «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрированного в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. N 18638

1.2.           Тьютор назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке руководителем проекта.

1.3.           Тьютор подчиняется непосредственно учителю экспериментального класса и координатору проекта.

1.4.           На должность тьютора назначается лицо, имеющее высшее профильное  образование по направлению  «Образование и педагогика», «Психология» «Дефектология» не ниже средне-специального.

1.5.           Тьютор должен знать:

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную деятельность;

Конвенцию о правах ребенка;

- основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии;

- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену;

- методы и формы мониторинга деятельности обучающихся;

- педагогическую этику;

- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени обучающихся;

- технологии открытого образования и тьюторские технологии;

- методы управления образовательными системами;

- современные технологии продуктивного, развивающего обучения;

- методы установления контактов с обучающимися разного возраста, коллегами по работе, убеждения, аргументации своей позиции;

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;

- основы экологии, экономики, права, социологии;

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;

- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;

- правила по охране труда и пожарной безопасности

1.6.           В период временного отсутствия тьютора его обязанности возлагаются на Учителя.

 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1.            Проводит индивидуальные занятия с учащимся ресурсного класса поддержки в соответствии с индивидуальной программой учащегося и планами занятий. Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве; сопровождает процесс формирования их личности.

2.2.            Не реже одного раза в месяц участвует совместно с учителем ресурсного класса поддержки в консультациях дома у учащегося.

2.3.            Сопровождает учащегося во время школьных мероприятий вне класса поддержки

2.4.            Своевременно сообщает учителю и координатору класса поддержки о любых проблемах и трудностях, возникающих во время работы

2.5.            Ежедневно делает доклад о своей работе с учащимся и участвует в обсуждении программ, планов и методик работы

2.6.            Отвечает за жизнь и здоровье учащегося

2.7.            Относится к учащимся с уважением

2.8.            Постоянно повышает свою квалификацию

2.9.            Вовремя приходит на работу, сообщает заранее о своем отсутствии на рабочем месте

2.10.        Знает индивидуальные программы каждого ученика класса поддержки и может при необходимости заниматься с любым учеником класса поддержки

2.11.        В своей работе ориентируется на рекомендации и указания супервизора, учителя и координатора

2.12.        При необходимости проводит групповые занятия с учащимся ресурсного класса поддержки в соответствии с индивидуальной программой и планами занятий.

2.13.        Сопровождает учащегося класса поддержки на занятиях с регулярным классом школы в соответствии с индивидуальной программой ученика, индивидуальным расписанием ученика и расписанием и программой регулярного класса школ

2.14.        Обеспечивает во время посещений учащегося ресурсного класса поддержки занятий с регулярным классом, адаптацию учебного материала класса для ученика класса поддержки, в соответствии с планом учителя регулярного класса.

2.15.        Обеспечивает выполнение правил нахождения в регулярном классе во время посещений учащимся уроков

2.16.        Находится в постоянном контакте с учителями регулярного класса

2.17.        Ведет записи наблюдения за поведением учащегося и записи наблюдения за освоением навыков согласно индивидуальной программе.

2.18.        Поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя перспективы развития и возможности расширения его диапазона.

2.19.        Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами обучения.

2.20.        Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и познавательной активности обучающегося.

2.21.        Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.

2.22.        Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

2.23.        Ведёт соответствующую документацию.

 

III. ПРАВА

 Тьютор имеет право:

3.1 на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

3.2 на предоставление ему рабочего места, соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

3.3. на предоставление ему полной и достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

3.4 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

3.5 на получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, ознакомление с проектами решений руководства школы, касающимися его деятельности;

3.6 на взаимодействие с другими подразделениями школы для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности;

3.7 представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Тьютор несет ответственность за:

4.1              Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4.2              Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.

4.3              Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности школы и его работникам.

4.4              Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

4.5              Причинение материального ущерба – в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

V. УСЛОВИЯ И ОЦЕНКА РАБОТЫ

5.1              Режим работы тьютора определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2              Оценка работы:

- регулярная – осуществляется непосредственно координатором и учителем ресурсного класса в процессе исполнения тьютором трудовых функций;

Настоящая  должностная инструкция разработана в соответствии сПриказом Минздравсоцразвития  РФ  от  26.08.2010  N  761н  «Об  утверждении  Единого квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей работников образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638).

источник http://autismschool.by/Dlya-chego-v-shkole-tyutor-Opyit-moskovskogo-AVA-klassa-dolzhnostnaya-instruktsiya-tyutora.html 

Приказом Министерства образования и науки Украины от 23 июля 2013 № 1034 утверждены мероприятия по внедрению инклюзивного обучения в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях на период до 2015 года, сообщает ИА «Наголос».

Выполнение указанных мероприятий необходимо обеспечить департаменту общего среднего дошкольного образования, Института инновационных технологий и содержания образования, Министерству образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым, департаментам (управлением) образования и науки (молодежи и спорта) областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций .

О состоянии выполнения мероприятий, а также с целью обобщения и информирования Администрации Президента Украины, департамента общего среднего и дошкольного образования информацию подавать ежегодно, начиная с текущего года.
Список указанных мероприятий – в приложении к приказу.
doc1doc2doc3doc4