законодавство

Верховна Рада внесла зміни до деяких законів України про освіту, що стосуються організації інклюзивного навчання з метою забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям-інвалідам, на здобуття якісної освіти та їх інтеграцію в суспільство. Відповідні зміни набудуть чинності 1 січня 2015 року, повідомляє Українська газета ЧАС.

Законом передбачено, що для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладах можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Відповідно до закону, у всіх типах дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

Так, Закон України “Про дошкільну освіту” доповнять положенням про те, що для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами. Всі типи дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту повинні будуть враховувати особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

Також вносяться зміни до Закону “Про загальну середню освіту”, відповідно до яких діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням впродовж усього періоду навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.

Право на доступне і безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах матимуть громадяни України в тому числі і незалежно від особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості.

Варто зазначити, що інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Начальник відділу Чернівецького міського управління юстиції Наталія Казимир

источник http://invak.info/zakony-i-prava/4080-z-1-sichnya-diti-invalidi-navchatimutsya-inklyuzivno.html

Відповідно до змін, які відбуваються в освіті, та надання рівного доступу до освіти, у тому числі і дітям з особливими освітніми потребами, сьогодні на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки вперше було винесено питання про діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК).

Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації Антоніна Обуховська розповіла про діяльність ПМПК та їхні завдання. Вона підкреслила, що головна місія цих консультацій полягає не тільки у наданні фахової допомоги дітям із особливими освітніми потребами, а й консультуванні та підтримці сімей, які виховують дитину з тяжким чи складним порушенням; а найголовніше – беруть участь у розробці індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда. «Такі комісії виступають експертами-суддями», – підкреслила Антоніна Обуховська.

Міністерством освіти і науки внесено зміни до Положення про центральну та республіканську (АР Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації. Відповідно до цього Положення визначено основні напрямки діяльності ПМПК щодо забезпечення права на отримання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, розроблено механізм взаємодії ПМПК з органами управління освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров’я, служб у справах дітей.

Центральна ПМПК є структурним підрозділом Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи та відповідно до Положення підпорядкована Національній академії педагогічних наук України.

За словами керівника центральної психолого-медико-педагогічної консультації, за останній рік оглянуто 118 099 дітей. Уперше звернулися до консультації 84 тис. дітей, 35 тис. – повторно.

 

Як зазначила Антоніна Обуховська, згідно з моніторингом, сьогодні в Україні функціонує близько 618 психолого-медико-педагогічних консультацій, із них: 27 обласних, 2 міські – м. Києва та Севастополя та 591 районні. Обласні ПМПК працюють на постійній основі, з них 17 мають статус юридичної особи, решта є підрозділами управлінь освіти і науки, обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти, центрів практичної психології тощо.

Обухивська«Окрім цього, 22 обласні ПМПК мають відповідний склад штатних працівників (норма – 8-9). Проте, кількість штатних одиниць в інших обласних ПМПК ‑ від 4 до 6 осіб. До роботи в них залучаються фахівці на умовах погодинної оплати праці, що є неефективним», – підкреслила Антоніна Обуховська.

Вислухавши доповідь керівника Центральної психолого-медико-педагогічної консультації Антоніни Обуховської, Міністр освіти і науки Дмитро Табачник зазначив, що діти та їхні батьки сьогодні потребують більше консультацій, аніж методичної допомоги.

«Необхідно, щоб хоча б на кожні 60 тисяч населення була одна така консультація», – підтвердила Антоніна Обуховська.

Директор Науково-методичного центру практичної психології Віталій Панок додав, що ПМПК у 2010 році стала структурним підрозділом Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи та підпорядкована Національній академії педагогічних наук України. Він підкреслив, що психолого-медико-педагогічні консультації користуються популярністю, потребують розвитку та відповідного фінансування.

Відповідаючи на запитання членів Колегії, він зазначив, що останні роки Науково-методичний центр практичної психології почав співпрацювати з ВНЗ щодо підготовки фахівців психолого-медико-педагогічних консультацій. «У деяких областях у нас студенти починають проходити практику та залишаються працювати», – сказав Віталій Панок.

«В Україні 41 тисяча дітей потребують консультацій. Можна залучити студентів педагогічних та психологічних спеціальностей на волонтерських засадах, у якості практики могли би допомогти проводити первинні консультації», – запропонував Міністр освіти і науки Дмитро Табачник.

Він також запропонував департаменту вищої освіти та Центру практичної психології розглянути питання щодо можливості запровадження педагогічної практики у консультаційних комісіях, а також разом вивчити можливість залучення коштів Національної академії педагогічних наук у розвиток психолого-медико-педагогічних консультацій.

источник http://www.mon.gov.ua/ua/actually/27906-pro-diyalnist-psihologo-mediko-pedagogichnih-konsultatsiy-sogodni-govorili-na-zasidanni-kolegiyi-mon

 

 

Проект

вноситься народним депутатом України

Мірошниченком Ю.Р. (№ 037)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

“Про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту”

(щодо запровадження інклюзивної дошкільної освіти)

Верховна Рада України        п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про дошкільну освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 49, ст. 259) такі зміни:

1) абзац 2 частини першої статті 2 після слів “забезпечення прав дитини” доповнити словами “у тому числі з особливими освітніми потребами”;

2) частину другу статті 3 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

“забезпечує та гарантує реалізацію права кожної дитини дошкільного віку з особливими освітніми потребами на доступну і безоплатну дошкільну освіту з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей та у тій формі, яка для неї є найбільш адекватною та оптимальною.”;

3) у статті 4:

а) абзац 2 частини другої після слів “дитини дошкільного віку” доповнити словами “у тому числі з особливими освітніми потребами”;

б) у частині третій слова “Дошкільний вік – базовий етап” замінити словами “Вік немовляти, ранній вік, дошкільний вік – базові етапи”;

в) частину четверту викласти у такій редакції:

“4. Вікова періодизація:

немовляти (до 1 року);

ранній вік (від 1 до 3 років);

дошкільний вік (від 3 до 6 (7) років):

молодший дошкільний (від 3 до 4 років);

середній дошкільний (від 4 до 5 років);

старший дошкільний (від 5 до 6 (7) років).”;

г) доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:

“5. За письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, дитина з особливими освітніми потребами може перебувати у дошкільному навчальному закладі більш тривалий строк.”;

4) статтю 8 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

“4. За письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, дошкільний навчальний заклад забезпечує доступ до навчально-виховного процесу помічника дитини з особливими освітніми потребами з урахуванням виконання вимог санітарного законодавства.”;

5) у статті 9:

а) частину 1 після слів “майнового стану” доповнити словами “стану здоров’я”;

б) частину другу доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти стосовно дітей з особливим потребами забезпечується з урахуванням їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей та у тій формі, яка для кожної дитини є найбільш адекватною та оптимальною.”;

в) частину 5 після слова “дитина” доповнити словами “у тому числі з особливими освітніми потребами”;

6) у статті 11:

а) частину 3 викласти у такій редакції:

“3. Дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності (у тому числі корпоративний приватний дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній власності суб’єкта господарювання – юридичної особи, та дошкільний навчальний заклад, заснований фізичною особою), здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.”;

б) абзац другий частини 4 викласти у такій редакції:

“За письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, дошкільний навчальний заклад встановлює гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, у тому числі короткотривалого та цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.”;

7) у статті 12:

а) абзац п’ятий частини 1 доповнити двома новими реченнями такого змісту:

“Спеціальні дошкільні навчальні заклади функціонують для дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку, розладами аутичного спектра. Санаторні дошкільні навчальні заклади функціонують для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу, хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, серцево-судинної, ендокринної систем, хворобами органів травлення, психоневрологічними захворюваннями”;

б) абзац перший частини 3 викласти у такій редакції:

“3. Для задоволення освітніх потреб громадян дошкільний навчальний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу “дошкільний навчальний заклад – школа” або до складу об’єднання з іншими навчальними закладами.”;

в) абзац другий частини 3 після слів “загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах)” доповнити словами “навчально-реабілітаційних центрах”;

г) частину 3 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

“З метою забезпечення права на освіту дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами у дошкільних навчальних закладах створюються інклюзивні та/або спеціальні групи.”;

8) доповнити Закон новою статтею 13-1 такого змісту:

“Стаття 13-1. Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади

1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком дільничного педіатра чи сімейного лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

2. Вибір дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу чи групи з інклюзивним навчанням дошкільного навчального закладу загального розвитку для дитини з особливими освітніми потребами здійснюється батьками або особами, які їх замінюють, на підставі переліку рекомендованих дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, який формується для конкретної дитини психолого-медико-педагогічною консультацією.

Діяльність психолого-медико-педагогічної консультації регламентується Положенням про психолого-медико-педагогічну консультацію, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я.”;

9) у статті 14:

а) частину 1 викласти у такій редакції:

“1. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються, як правило, за віковою ознакою.”;

б) частину 2 доповнити новими абзацами восьмим-дев’ятим такого змісту:

“інклюзивні – до 15 осіб (з них – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами);

спеціальні – від 6 до 12 осіб з особливими освітніми потребами (залежно від нозологічної форми).”;

10) у статті 16:

а) частину 2 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

“У селах, селищах, де відсутні спеціально збудовані окремі приміщення, дошкільні навчальні заклади (групи) можуть відкриватися на базі загальноосвітніх навчальних закладів з правом безоплатного користування приміщеннями, обладнанням або у пристосованих приміщеннях та за умови дотримання санітарного законодавства.”;

б) абзац перший частини 5 викласти в такій редакції:

“5. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних навчальних закладів та тих, що призупинили свою діяльність без зняття з Державного реєстру навчальних закладів, використовуються виключно для роботи з дітьми дошкільного віку.”;

11) у частині першій статті 18:

а) абзац другий після слова “дітьми” доповнити словами “у тому числі з особливими освітніми потребами”;

б) абзац п’ятий після слів “дошкільних навчальних закладів” доповнити словами “незалежно від підпорядкування, типів та форми власності”;

12) у статті 19:

а) частину 1 доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

“формує державне замовлення на розробку та придбання програмно-методичного забезпечення, посібників та дитячої літератури, засобів навчально-розвивальної та корекційно-реабілітаційної роботи, а також контролює їх надходження до навчальних закладів системи дошкільної освіти;”;

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

б) абзац шостий частини 2 викласти у такій редакції:

“створюють умови з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей дітей з особливими освітніми потребами для здобуття ними дошкільної освіти у формі, яка для них є найбільш адекватною і оптимальною;”;

в) частину другу доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

“за письмовими заявами батьків або осіб, які їх замінюють, відкривають для дітей з особливими освітніми потребами інклюзивні та/або спеціальні групи у дошкільних навчальних закладах різних типів;”;

у зв’язку з цим абзаци 7-13 вважати відповідно абзацами 8-14;

13) у частині другій статті 20:

а) друге речення абзацу другого викласти у такій редакції:

“До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, методист зі спеціальної освіти, помічник дитини з особливими освітніми потребами, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.”;

б) абзац 6 після слів “по кожній віковій групі” доповнити словами “у тому числі в інклюзивних групах”;

в) доповнити новим абзацом дванадцятим такого змісту:

“затверджує індивідуальні освітні програми дітей з особливими освітніми потребами та заслуховує звіти педагогічних працівників щодо їх виконання;”;

у зв’язку з цим абзаци 12-16 вважати відповідно абзацами 13-17;

14) абзац 2 частини першої статті 22 доповнити новим реченням такого змісту:

“Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти стосовно дітей з особливим потребами забезпечується з урахуванням їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей та у тій формі, яка для кожної дитини є найбільш адекватною та оптимальною.”;

15) частини другу-третю статті 23 викласти у такій редакції:

“2. Дошкільна освіта здійснюється у межах Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

3. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти та затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.”;

16) частину третю статті 24 після слів “План роботи приватного дошкільного навчального закладу” доповнити словами “заснованого юридичними та/або фізичними особами”;

17) абзаци 2 і 3 частини першої статті 26 доповнити словами “у тому числі для інклюзивного навчання”;

18) у частині першій статті 27:

а) абзац 2 після слова “учні” доповнити словами “у тому числі діти з особливими освітніми потребами”;

б) абзац 3 після слова “вихователі-методисти” доповнити словами “ методисти зі спеціальної освіти”, а після слова “вчителі-логопеди” доповнити словами “асистенти вихователя”;

в) доповнити новим абзацом 7 такого змісту:

“помічники дитини з особливими освітніми потребами;”;
у зв’язку з цим абзаци 7-8 вважати відповідно абзацами 8-9;
19) абзац 1 частини другої статті 28 після слова “дитина” доповнити словами “у тому числі з особливими освітніми потребами”;
20) у частині третій статті 30:
а) абзац 5 після слів “компенсуючого типу” доповнити словами “ або практичного психолога, який безпосередньо працює з дітьми з особливими освітніми потребами,”;
б) абзац 9 після слова “вихователя-методиста” доповнити словами “(методиста зі спеціальної освіти)”;
21) абзац 1 частини третьої та абзац 1 частини четвертої статті 31 після слів “заступника керівника” доповнити словами “вихователя-методиста”;
22) у статті 33:
а) у частині першій слова “дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації” замінити словами “ дітей з особливими освітніми потребами”;
б) частини 4-5 викласти у такій редакції:
“4. Дітям з особливими освітніми потребами гарантовано право на відвідування державних і комунальних дошкільних навчальних закладів різних типів, їх утримання у цих закладах за рахунок держави, створення безперешкодного доступу до них, відповідного середовища та гнучкого режиму роботи.
5. Діти з особливими освітніми потребами забезпечуються необхідними їм засобами пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації та індивідуальними засобами альтернативної комунікації за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;
23) частину першу статті 36 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
“самостійно виконувати функцію помічника дитини з особливими освітніми потребами або визначати особу, яка буде здійснювати зазначену функцію на підставі укладеного з ними цивільного договору.”.
24) у тексті Закону:
а) слова “директор (завідуючий)” в усіх відмінках замінити відповідно словом “директор”;
б) слова “діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” в усіх відмінках замінити відповідно словами “діти з особливими освітніми потребами”.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України                                                                                  В. РИБАК
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47474

 

Реклама

Продажа кухонной мебели
zov.ru